Виктор Шептий поздравляет уральцев с Днем защитника Отечества

http://sverdlovsk.er.ru/video/2016/2/20/viktor-sheptij-pozdravlyaet-uralcev-s-dnem-zashitnika-otechestva/